TANCUJ S NAMI POD TATRAMI
Denný tanečný tábor 2022

Zaži spolu s nami jedinečné zážitky na dennom tanečnom tábore TANCUJ S NAMI POD TATRAMI!

I. Turnus (11. – 15.júl 2022) je určený pre deti vo veku 7 – 11 rokov
II. Turnus (18. – 22. júl 2022) je určený pre deti vo veku 12 – 16 rokov

cena: 140 €

(v cene je zahrnutá strava počas dňa – desiata, obed, olovrant)
Objav v sebe radosť z tanca, spoznaj ľudovú kultúru našich predkov a uži si neopakovateľné chvíle s novými kamarátmi. 
Tábor je vhodný pre všetky deti z regiónu, ktoré baví tancovať 🙂 Svoje nadobudnuté znalosti predvedú v posledný deň turnusu aj svojim rodičom. 
V tábore na teba čakajú tanečné lekcie od profesionálnych lektorov, tvorivé dielne, rôzne hry a výlety s kamarátmi. 
Tábor je určený pre všetky deti ktoré sa radi hýbu a chcú prežiť aktívne prázdniny!
U nás nudu rozhodne nepoznáme 🙂 
Pre deti je pripravený bohatý program: 
TANEČNÝ PONDELOK – tanečné lekcie rôznych žánrov
UTOROK  V  KROJI – spoznávanie ľudového odevu nášho regiónu, možnosť obliecť a vyfotografovať sa v našom fotokútiku
TVORIVÁ  STREDA – tvorivé dielne, ľudové hudobné nástroje
ROZPRÁVKOVÝ ŠTVRTOK – zahraj sa na herca, literárno-dramatické základy pre deti
UKÁŽ  SVOJ TALENT – záverečné vystúpenie a ukončenie denného tábora
Všeobecné zmluvné podmienky
Podľa ustanovení zákona č.281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka č.40/1964 v znení neskorších zmien a doplnkov.
Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi DFS Letnička, o.z., IČO: 50956566, so sídlom: 29. Augusta 51, 058 01 Poprad a rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa (ďalej len „rodič“ ) pri organizácii letných denných táborov DFS Letnička, o.z. ( ďalej len „tábor“ ) , ktorého sa dieťa rodiča ( ďalej len „dieťa“) zúčastní. Dieťaťom je každá osoba mladšia ako 18 rokov, ktorá je zastúpená rodičom. Tieto podmienky sú  pre zúčastnené strany záväzné.
Zmluvný vzťah
 1. Zmluvný vzťah vzniká medzi DFS Letnička, o.z., IČO: 50956566, so sídlom: 29. Augusta 51, 058 01 Poprad a objednávateľom (právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony) vyplnením prihlasovacieho formuláru na www.letnicka.sk, jeho spätným potvrdením na uvedenú e-mailovú adresu a preukázaním dokladu o zaplatení 100% zálohy ceny objednávateľom.. Akceptujeme rezervácie až po úhradení celkovej ceny tábora pripísanej na účet DFS Letnička, o.z. najneskôr 30 pracovných dní pred začiatkom vybraného turnusu tábora.
 2. Ak objednávateľ nezaplatí sumu tábora do 30 pracovných dní pred začiatkom vybraného turnusu tábora, rezervácia sa ruší a miesto je odstúpené inému záujemcovi.
 Cena a platobné podmienky
 1. Rodičia, ktorí záväzne prihlásili svoje dieťa do denného tábora môžu uhradiť sumu za tábor nasledovne:
 • bankovým prevodom– ako variabilný symbol /VS/ pri prevodoch uvádzajte číslo turnusu uvedené v potvrdzujúcom e-maily  a do poznámky uvádzajte meno  a priezvisko dieťaťa. Číslo účtu v tvare IBAN: SK16 0200 0000 0038 7456 1451
Nástup detí na tábor
 1. Pri nástupe do tábora si deti prinesú: Prihlášku, ktorej súčasťou je aj Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa je potrebné priniesť v deň nástupu dieťaťa do tábora podpísanú rodičom. Nevyžadujeme, aby potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa bolo podpísané lekárom, stačí podpis rodiča – zodpovedného zákonného zástupcu. kópiu preukazu poistenca. Ak dieťa užíva lieky alebo trpí potravinovou intoleranciou, má na niečo alergiu, je nutné túto skutočnosť uviesť pri nástupe na tábor a lieky odovzdať vedúcemu tábora.
 2. Akákoľvek zmena hodiny nástupu alebo návratu detí je oznámená elektronicky /e-mailom/ na mailto: tancujsnamipodtatrami@gmail.com, prípadne telefonicky na +421 903 021 760
Povinnosti a práva objednávateľa
 1. Príchod dieťaťa do tábora /každý deň/ je vždy od 07:45 do 8:30 hod /ak nie je dohodnuté inak/. Prezentácia detí začína o 08:30 hod za prítomnosti vedúceho tábora a výchovných vedúcich. Vyzdvihnutie detí z tábora je vždy od 16:30 do 17:00 hod. /ak nie je dohodnuté inak/.
 2. Objednávateľ zodpovedá za úplné a pravdivé údaje v zmluve. Ak v dôsledku uvedenia nepravdivých alebo  neúplných údajov  v nástupnej lekárskej dokumentácii dieťaťa dôjde k ohrozeniu zdravia dieťaťa alebo ostatných účastníkov tábora je Spoločnosť oprávnená  vymáhať náhradu škody týmto vzniknutú od rodiča, ktorý takéto nepravdivé údaje uviedol alebo predložil.
 3. Návštevy detí v tábore z technických a výchovných dôvodov neodporúčame. V prípade nejasnosti kontaktujte vedúceho tábora.
 4. Telefonický kontakt – ak je v tábore telefón, z dôvodu nenarúšania programu bude k dispozícii iba v dohodnutom čase. 
 5. Cenné veci ako značkové oblečenie, šperky /napr. zlaté retiazky, náramky, atď./, mobilné telefóny, fotoaparáty, MP3, elektronické hry a iné neodporúčame dávať deťom do tábora. Za ich stratu DFS Letnička, o.z. nezodpovedá. Cennejšie veci je nutné uschovať u vedúceho tábora.
 6. Keďže v detských táboroch ide o organizovaný pobyt, všetci účastníci sa musia podriadiť spoločnému programu a režimu dňa. V prípade nerešpektovania vedúcich a iného porušenia táborového poriadku musí dieťa bez nároku na vrátenie úhrady pobyt ukončiť.
Povinnosti a práva OZ Detský folklórny súbor Letnička
 1. Pri prerušení pobytu vznikne nárok iba na vyúčtovanie nevyčerpanej stravy, a to iba v prípade, ak dôvodom odchodu je ochorenie dieťaťa a zákonný zástupca dieťaťa doručí potvrdenie od lekára o nemožnosti nastúpiť či pokračovať v tábore emailom na adresu tancujsnamipodtatrami@gmail.com. Pri prerušení pobytu z iných dôvodov, nárok na vyúčtovanie nevzniká.
DFS Letnička, o.z. je povinná dodržať všetky podmienky uvedené v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach o účasti na tábore a v informáciách o detskom tábore.
DFS Letnička, o.z. nútená v prípade nepredvídaných skutočností alebo neobsadení turnusu zmeniť podmienky alebo zrušiť turnus, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy, termínu alebo vybraného tábora za iný z ponuky DFS Letnička, o.z.. Ak objednávateľ s navrhovanými zmenami nesúhlasí, DFS Letnička, o.z. mu vráti celú úhradu. Zmena zmluvy sa môže uskutočniť iba písomne. Pri zrušení turnusu z dôvodu neobsadenia musí byť objednávateľ informovaný do 5 kalendárnych dní pred nástupom.
Odstúpenie od zmluvy
 1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou a uhradením storno poplatku. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia do DFS Letnička, o.z..
V prípade nezaplatenia ceny za tábor v stanovených lehotách je DFS Letnička, o.z. oprávnená písomne od zmluvy odstúpiť a neposkytnúť služby zo zmluvy vyplývajúce a rodič je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré DFS Letnička, o.z. nesplnením povinnosti rodičom vznikli.
V prípade ak dieťa nenastúpi  do tábora, alebo nezačne čerpať služby tábora z akéhokoľvek iného ako zdravotného dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec, alebo z časti, nemá nárok na vrátenie časti ceny za nečerpané služby.
V prípade žiadosti rodiča o zmenu termínu  oproti termínu uvedenom v prihláške na nový termín z akéhokoľvek dôvodu, sa postupuje oznámením tejto skutočnosti DFS Letnička a následne výmenou termínu v prípade voľných kapacít v požadovanom termíne.
DFS Letnička, o.z. môže z dôvodu naplnenia kapacít tábora od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci rodičia. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet DFS Letnička. V takomto prípade DFS Letnička, o.z. obratom vráti rodičovi už zaplatenú cenu za tábor.
DFS Letnička, o.z. si vyhradzuje právo zrušiť tábor v prípade ak nebol prihlásený minimálny počet detí (minimálny počet je individuálny pre každý druh tábora), pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať rodičovi oznámenie najneskôr do 5 dní pred nástupom do tábora. DFS Letnička, o.z. umožní  dieťaťu  účasť v inom turnuse tábora, pokiaľ budú voľné miesta a rodič s tým bude súhlasiť, inak DFS Letnička, o.z. bezodkladne  vráti rodičovi už zaplatenú celú cenu za tábor.
DFS Letnička, o.z. si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s rodičom a zrušiť bez náhrady účasť dieťaťa v dennom tábore, a to v prípade, že svojim správaním ohrozuje majetok, alebo zdravie ostatných účastníkov tábora, alebo zamestnancov a pedagógov DFS Letnička, o.z., spoločnosti, MŠ alebo ZŠ, prípadne inej inštitúcie, kde sa tábor realizuje alebo závažným spôsobom narušuje priebeh tábora.
Rodič má právo písomne oznámiť Spoločnosti, že namiesto  jeho dieťaťa sa tábora zúčastní iné dieťa, uvedené v tomto oznámení, pričom zároveň oznámi rodiča tohto náhradného dieťaťa.  Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového rodiča s uzatvorenou zmluvou a prehlásenie, že splní všetky dohodnuté podmienky uvedené v zmluve a Prihláške, pričom toto oznámenie musia podpísať rodičia oboch zamieňaných detí pred zamestnancom Spoločnosti v jeho sídle.  Dňom  doručenia oznámenia  sa v ňom uvedený nový rodič stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného rodiča, pričom spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny tábora, ako i úhrady nákladov, ktoré DFS Letnička, o.z. so zmenou rodiča vzniknú.  Za takúto zmenu si účtuje Spoločnosť poplatok 10 Eur.
Storno podmienky
 1. Podmienky pre odstúpenie od zmluvy o tábore, vrátenie už zaplatenej ceny  a zaplatenie storno poplatkov sú nasledovné:
  – v prípade stornovania 10 a viac kalendárnych dní pred nástupom tvorí storno 25 % z ceny vybraného turnusu.
  – storno do 10 až 2 kalendárnych dní pred nástupom predstavuje 50% z ceny pobytu.
  – v prípade stornovania 2 a menej kalendárnych dní pred nástupom, resp. v prípade nenastúpenia na pobyt predstavuje storno 100% z ceny pobytu. V tomto prípade však ponúkame aj možnosť prehlásiť dieťa na iný termín daného, resp. iného tábora.
  – v prípade stornovania náhradného termínu tábora nevzniká objednávateľovi nárok na vrátenie poplatku za tábor.
 2. Spoločnosť si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu podmienok tábora alebo programu, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov, alebo mimoriadnych okolností , ktoré Spoločnosť nemala možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné program tábora a objednané služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je Spoločnosť povinná vrátiť rodičom zaplatenú cenu za tábor. O týchto zmenách spoločnosť operatívne informuje rodičov.
Ochrana osobných údajov
Poučenie o spracúvaní osobných údajov poskytnutých od dotknutej osoby
 1. Rodič výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany DFS Letnička, o.z. sú predmetom  práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa rodič výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnožením (kópii) materiálov.
Záverečné ustanovenia
 1. V  prípade vzniku sporu  súvisiaceho s uzatvorenou zmluvou  sa tento riadi týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  a právnym poriadkom  platným  v Slovenskej republike.
 2. Rodič podpísaním Záväznej prihlášky dieťaťa do tábora organizovaného DFS Letnička, o.z. prehlasuje, že pred vyplnením Prihlášky si tieto Všeobecné  zmluvné podmienky prečítal, ich obsahu porozumel  a súhlasí s nimi.
 3. Tieto podmienky účasti platia od 01.05.2022 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na tábor. Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 30 dní po návrate z tábora.